I.Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: ORTOSHOP s.r.o.
Sídlo: Skladná 8, Košice 040 01, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 52948/V
IČO: 54234913

DIČ: 2121608544

IČ DPH: SK2121608544
Bankový účet: SK69 1100 0000 0029 4512

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: P281851343018

Na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni držiteľa povolenia č:  06191/2019/OZ-HAR vydané Prešovským samosprávnym krajom.

Predávajúci je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a osobou oprávnenou zabezpečovať internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok podľa povolenia č. 06191/2019/OZ-HAR, pričom predávajúci je zapísaný v Zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, vedenom Štátnym  ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý nájdete TU.

Za Internetový výdaj je v plnom rozsahu práv a povinností zodpovedný odborný zástupca Mgr. Vladimír Zakuťanský

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.1.Kontakt a adresa predávajúceho je:

ORTOSHOP s.r.o.
Sídlo: Skladná 8, Košice 040 01, Slovenská republika

Email: obchod@ortoshop.sk

Tel.č.: +421910 626 857

1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim.

2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.  Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

2.1.Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

3.Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

4.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

5.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom ortoshop.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

6.Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi Zákonom o liekoch, pričom predmetom internetového výdaja môžu byť iba registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. Skupiny. Predmetom internetového výdaja ani jeho ponuky nie sú lieky viazané na lekársky predpis.

7.Telefonický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja: +421910 626 857  v čase od  7:30 do 13:00, za týmto účelom je možné kontaktovať predávajúceho aj na e-mailovej adrese: obchod@ortoshop.sk

Adresa prevádzkarne, v ktorej môže kupujúci získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: ORTOSHOP s.r.o., Skladná 8, 040 01 Košice

8.Kontaktné údaje na Štátny ústav kontroly liečiv sú: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, t. č.: 02/50701 111, e-mail: sukl@sukl.sk.

9.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3, 040 01 Košice

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/622 76 55

email: ke@soi.sk

webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

9.1.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor  nad zákonnosťou v oblasti predaja liekov a zdravotníckych pomôcok je

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,

Kvetná 11,

825 08 Bratislava, č.: 02/50701 111, e-mail: sukl@sukl.sk.

9.2. Vedľajšie účinky liekov môžete nahlásiť: Nahlasovanie vedľajších účinkov liekov (https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1)

10.V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho: obchod@ortoshop.sk

Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

1.Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára  v Internetovom obchode Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami /napr. e-mail, telefón, fax, a.i.. V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

2.K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci  informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá a následne Predávajúci informuje Kupujúce o zadaní objednávky na odoslanie.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

4.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej  vypovedaním.

5.Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, s ohľadom na rozhodnutie SOI vydané pod spisovou značkou SK/0677/99/2015.

6.Predmetom Internetového výdaja sú:

registrované zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz

7.Sortiment Internetového výdaja je uvedený položkovito s označením názvu sortimentu a kódu sortimentu, a ak ide o liek, tak ďalej obsahuje: liekovú formu, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

U zdravotníckej pomôcky sa ďalej uvádza veľkosť balenia a kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Informácia o sortimente môže obsahovať i ďalšie údaje.

8.Predmetom Internetového výdaja nie sú:

– registrované dietetické potraviny, humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis

– zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky poukaz

– aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky III. skupiny a implantovateľné a invazívne zdravotnícke pomôcky na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.

Výdaj liekov s obsahom drogových prekurzorov alebo látok, ktoré sa môžu zneužiť na výrobu drog, je limitovaný na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus v zmysle platnej legislatívy.

9.Náležitosti objednávkového formulára

1)Identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a údaje o verejnej lekárni

 • názov verejnej lekárne,
 • adresu verejnej lekárne,
 • telefónne číslo verejnej lekárne,
 • obchodné meno držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
 • adresu sídla držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
 • kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti

2)Objednávateľ/kupujúci je povinný pre správne vybavenie objednávky uviesť nasledujúce identifikačné údaje, ktoré musia byť správne, pravdivé a aktuálne:

 1. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,
 2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo pre platcu DPH, ak ide o právnickú osobu,
 3. adresu kupujúceho,
 4. elektronickú adresu kupujúceho,
 5. telefónne číslo kupujúceho,

3) identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom

 1. meno a priezvisko odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,
 2. adresu odberateľa,
 3. elektronickú adresu odberateľa,
 4. telefónne číslo odberateľa,

4) identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke

 1. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
 2. liekovú formu, ak ide o liek,
 3. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,
 4. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
 5. počet balení,

5) číslo objednávky,

6) dátum prijatia objednávky,

7) meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,

8) potvrdenie prijatia objednávky.

Na vybavenie objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol všetky údaje v bodoch 2, 3 a 4.

9) Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

 1. a) označenie objednaného tovaru a počtu balení,
 2. b) cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,
 3. c) termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,
 4. d) spôsob doručenia/dopravy tovaru

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2.Základným platidlom je mena euro.

3.Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Formy dopráv a poplatky za dopravu sú  uvedené v čl.VII bod. 2 a nasl., týchto VOP. Formy platby za Tovar a poplatky za uvedené formy platby sú uvedené v článku IV. bod 1 a nasl.,  týchto VOP, pričom kupujúci sa zaväzuje poplatky za zvolenú formu dopravy a za zvolenú formu platby uhradiť  spolu s kúpnou cenou tovaru, podľa zvolenej formy dopravy a platby.

Spôsoby platby

Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, alebo na pošte pri preberaní tovaru) – poplatok 1 Eur s DPH

1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány – poplatok 0 Eur

1.2.1 poskytovateľ platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s.

1.2.2 Kontakt na prevádzkovateľa platobnej brány v prípade reklamácií alebo otázok týkajúcich sa platieb:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

1.3. platba prostredníctvom bankových tlačidiel – poplatok 0 Eur

1.3.1 bankové tlačidlá sa používajú ako nástroj na uskutočnenie bankového prevodu

1.4 platba v hotovosti pri osobnom prevzatí – poplatok 0 Eur

 1. Dodanie produktov

1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP. Zvyčajná dodacia lehota tovarov, alebo služieb je však 2 pracovné dni odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP.

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

2.Ak predávajúci nemôže kupujúcemu z objektívnych dôvodov objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt a všetky ďalšie platby, ktoré v súvislosti s kúpou poukázala kupujúci na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

2.1.Predávajúci v zmysle čl. V, bod 2., vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akou platil Kupujúci. Zmena formy vrátenia kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.

3.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

4.Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

6.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

 1. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

 1. a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. b) dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť riadne dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

 1. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

1.Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl.,  týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP.

Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.Slovenská pošta – doprava je možné len pre balíky do 5 kg

2.1.2.Kuriérska služba

2.1.3.Osobný odber

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty

– 4,10 Eur s DPH pri balíkoch do 5 kg

2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby:

– 4,10 Eur s DPH pri balíkoch do 3kg

– 4,50 Eur s DPH pri balíkoch od 3,1 kg do 9,9 kg

– 5,20 Eur s DPH pri balíkoch od 10 kg do 19,9 kg

– 6,00 Eur s DPH pri balíkoch od 20 kg do 31,5 kg

2.2.3.Cena za dopravu prostredníctvom zásielkovne:

– 3,60 Eur s DPH

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § § 3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z.  v platnom znení .

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 1. a) prevzatia tovaru podľa bodu 1.2. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 2. b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Pričom, Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1.1.Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

1.2.Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa podľa čl. VIII bod 1.1 týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP

1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

 3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho, ktorá je:

ORTOSHOP s.r.o.
Sídlo: Skladná 8, Košice 040 01, Slovenská republika

Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho. 

 4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom http://Formular_odstupenie_od_zmluvy ORTOSHOP , ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.

6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť http://Formular_odstupenie_od_zmluvy ORTOSHOP  Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

11.V prípade lieku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a liek vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa jeho prevzatia, ak ide o:

 1. a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný
 2. b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 3. c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 4. d) poškodený vnútorný obal lieku,
 5. e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom  jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch
 6. f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. V prípade zdravotníckej pomôcky, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zdravotnícku pomôcku vrátiť do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia zdravotníckej pomôcky, ak ide o:
 2. a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 3. b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 4. c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 5. d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 6. e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v slovenskom jazyku.

13.Po vrátení lieku alebo zdravotníckej pomôcky podľa ods. 11 a 12 týchto VOP, bude kupujúcemu vrátená cena, ktorá bola za dotknutý liek zaplatená zo strany kupujúceho, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

14.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.

15.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétne:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.12.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.

15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) ; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) . Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 17.04.2020

Tento dokument bol vypracovaný  http://www.pravoeshopov.sk