/Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov/

Internetového obchodu ortoshop.sk

V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na Vaše súkromie a v snahe poskytnúť Vám transparentné a zrozumiteľné informácie o osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) uverejňujeme nasledujúcu informáciu:

1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť

ORTOSHOP s.r.o.

so sídlom Skladná 8, 040 01 Košice, IČO: 54234913.

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje na základe zmluvy a výlučne podľa pokynov prevádzkovateľa. Sprostredkovateľmi sú napr spoločnosti zabezpečujúce technickú prevádzku internetového obchodu. Za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmlúv poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ďalším príjemcom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje vo vlastnom mene ako samostatný prevádzkovatelia (tzv. tretie strany). Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a príjemcov je k nahliadnutiu tu.

2. NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ S OTÁZKAMI TÝKAJÚCIMI SA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Naša spoločnosť poverila zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese: obchod@ortoshop.sk  alebo poštou na adrese ORTOSHOP s.r.o., Skladná 8, 040 01 Košice.

 3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

V súlade s rešpektovaním zásady minimalizácie osobných údajov spracúvame iba nevyhnutné osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli pre jednotlivé účely a to: meno, priezvisko, titul, bydlisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Okrem týchto údajov spracúvame aj IP adresy a údaje získané zo súborov cookies, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie internetového obchodu a jeho zlepšenia.

4. NA AKÝ ÚČEL, NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Účel získavania osobných údajov

Právny základ

Doba spracúvania

Nákup a dodanie tovaru

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Účtovná agenda

Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Počas trvania zmluvy a následnej archivácie vyžadovanej legislatívou v účtovnej a daňovej oblasti (najviac 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.)

Registrácia zákazníka, vedenie jeho elektronického konta v internetovom obchode ak u nás následne nakúpite za účelom plnenia kúpnej zmluvy

Plnenie zmluvy

Vedenie registrovaného účtu max. 3 roky od poslednej aktivity v internetovom obchode

Registrácia zákazníka, vedenie jeho elektronického konta v internetovom obchode za účelom zlepšovania služieb

Oprávnený záujem

Vedenie registrovaného účtu max. 3 roky od poslednej aktivity v internetovom obchode

Facebook like tlačidlá

Oprávnený záujem (optimalizácia FB kampaní, zobrazenie tovaru, ktorý sa zákazníkovi páči na jeho nástenke)

2 roky

Opustený košík

Predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak ako registrovaný zákazník nedokončíte svoj nákup, prípadne platbu zašleme Vám e-mail s upozornením a obsahom košíka

14 dní od opustenia košíka

Zasielanie newslettera

Súhlas zákazníka podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Do momentu odhlásenia z newslettera (o možnosti odhlásenia sa z odberu zákazník informovaný v každom e-maily) alebo 3 roky bez obnovenia súhlasu

Zasielanie newslettera (zákazníkovi, ktorý už nakúpil)

Oprávnený záujem (Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Do momentu odhlásenia z newslettera (o možnosti odhlásenia sa z odberu zákazník informovaný v každom e-maily) alebo 3 roky bez obnovenia súhlasu

Zasielanie dotazníkov Heureka – Služba overené zákaznikmi

Oprávnený záujem (spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

3 roky

 

 

5. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVÁVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 Nižšie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania) si môžete e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte ako dotknutá osoba kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to rovnakým spôsobom ako ste súhlas udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Sme povinní Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, sme povinní ich vymazať iba v taxatívne stanovených prípadoch:

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

2. ak odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

3. ak budete namietaťspracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,

4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,

5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná,

6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ nemáme povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak je ich spracúvanie potrebné:

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

5. na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

1. namietate správnosť Vašich osobných údajov; počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

2. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,

3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

4. namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Ako prevádzkovateľ sme povinní Vám oznámiť opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a tiež máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva:

1. na základe Vášho súhlasu,

2. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,

3. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú .

Vzory formulárov na uplatnenie uvedených práv sú zverejnené na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/navrh-na-zacatie-konania-o….

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES – ČO JE TO SÚBOR COOKIE?

V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

6.1.ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

6.2.AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

Náš Internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:

1. vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;

2. skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);

3. skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.

4. remarketing

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Prehľad súborov cookies si môžete pozrieť TU (https://www.ortoshop.sk/user/documents/upload/cookies%20GDPR.pdf)

6.3. POUŽÍVAME AJ INÉ SÚBORY COOKIES? 

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

6.4. AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES? 

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.